Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 roku:


§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami"), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.drukarnia.elblag.pl przez Jadwigę Kaczyńską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg, (zwanego dalej: „Sprzedawcą" lub „Usługodawcą"), który jest właścicielem serwisu internetowego drukarnia.elblag.pl (zwanego dalej: „Serwisem" lub „Sklepem"), a także jego Administratorem.
Szczegółowe dane Sprzedawcy: Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg. NIP: 578-194-99-82,NIP UE: PL5781949982 Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Elblągu pod numerem 37964.
www.arcontact.pl  email: contact@arcontact.pl tel. 55 621 21 21 
Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami"), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.drukarnia.elblag.pl.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi".


§ 2  Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.drukarnia.elblag.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest utworzenie konta w systemie www.drukarnia.elblag.pl Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej Serwisu.
Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
Konto danego klienta w systemie drukarnia.elblag.pl może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.drukarnia.elblag.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
Materiały do druku - pliki graficzne
Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu www.drukarnia.elblag.pl Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. W serwisie www.drukarnia.elblag.pl dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Kupującego Produktu i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis www.drukarnia.elblag.pl dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
Serwis www.drukarnia.elblag.pl  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
Serwis www.drukarnia.elblag.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
Akceptacja plików odrzuconych.
Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.
Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są usuwane.
Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis www.drukarnia.elblag.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
Termin wysyłki Produktu jest liczony:
od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu (gotówką kurierowi – po otrzymaniu przesyłki);
albo
od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).
Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Sprzedawcy.
Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu
nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez Kupującego.
W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayU, (przedpłata).
Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu - gotówką kurierowi.
W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wysłać do: Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ) , legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL (pesel) oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg. Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Produktu, proszę dokonać na rachunek bankowy ................................................. lub przekazem pocztowym na adres ................................................................................. (czytelny podpis Konsumenta)"
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail online@drukarnia.elblag.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12.    Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
Reklamację należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg
Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres online@drukarnia.elblag.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.
W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Kupujący składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie www.drukarnia.elblag.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres online@drukarnia.elblag.pl . Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

§ 7 Własność intelektualna

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.drukarnia.elblag.pl, a także zawartość strony internetowej www.drukarnia.elblag.pl  stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.drukarnia.elblag.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu www.drukarnia.elblag.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.drukarnia.elblag.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.drukarnia.elblag.pl
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 25 Grudnia 2014r.Ogólne Warunki Sprzedaży serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl


SPIS TREŚCI


Zakres zastosowania
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
§ 3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność sprzedawcy
§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo
§ 7 Własność intelektualna
§ 8 Postanowienia końcowe

Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej: „OWS” obowiązują wyłącznie we wszystkich umowach zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentami, którzy nie są jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ) i stanowią integralną część takich umów sprzedaży. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującymi będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze OWS stanowią integralną część Regulaminu serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl, uzupełniając i modyfikując treść Regulaminu w sposób opisany w niniejszych OWS w każdym przypadku, w którym Sprzedawca zawiera umowę z Kontrahentem, to jest z podmiotem który nie jest jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ). W opisanym wyżej przypadku postanowienia niniejszych OWS mają pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl. Oznacza to, iż w przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz OWS, niniejsze OWS mają znaczenie przeważające i decydują o treści umowy zawartej przez Strony.

Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu nie zmienione w niniejszych OWS oraz postanowienia Regulaminu, których obowiązywanie nie zostało na podstawie niniejszych OWS wyłączone, mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentem.

§ 1 Postanowienia ogólne

Wyrażenia i zwroty użyte w niniejszych OWS mają takie samo znaczenie jak wyrażenia i zwroty zawarte w Regulaminu serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:
„Kontrahent”- oznacza wyłącznie:
osobę fizyczną prowadzą działalność gospodarczą i dokonującą zakupu Produktu od Sprzedawcy na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, lub
osobę prawną, lub
jednostkę organizacyjną nie posiadają osobowości prawnej,
która dokonuje zakupu Produktu zawierając umowę ze Sprzedawcą.
„Sprzedawca” – ma znacznie zgodne z ustalonym w Regulaminie
„Strony” – oznacza strony zawartej umowy, to jest Sprzedawcę i Kontrahenta
„Produkt” – ma znacznie zgodne z ustalonym w Regulaminie
„Regulamin” - Regulamin serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl
„OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl
Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kontrahenta, to jest w szczególności ogólnych warunków zakupu, wzorów umów zakupu lub regulaminów zakupu.

§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży - zgodnie z § 2 Regulaminu. 


§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy - zgodnie z § 3 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:
Ceny Produktów obejmują standardowe opakowanie wybierane każdorazowo przez Sprzedawcę. Jeżeli Kontrahent zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty, o których zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
Kontrahent zobowiązany jest do odbioru Produktu w terminie ustalonym przez Strony. W przypadku nie dokonania odbioru Produktu przez Kontrahenta lub w przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez Kontrahenta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kontrahenta wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu, w tym w szczególności kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcy, kosztami magazynowania Produktu oraz wszelkimi innymi kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z powodu nie dokonania odbioru Produktu przez Kontrahenta lub z powodu bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez Kontrahenta. W takim przypadku Sprzedawca ma także prawo dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ustalonych w Kodeksie Cywilnym.
Przed odbiorem przesyłki i pokwitowaniem odbioru na liście przewozowym, Kontrahent jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania Produktu oraz samego Produktu pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
Niezwłocznie po odbiorze Produktu, jeszcze w obecności przewoźnika Kontrahent powinien rozpakować Produkt w oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia Produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dostaw Produktów w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kontrahent jest zobowiązany do dokładnego zbadania Produktu i zgłoszenia Sprzedawcy ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni licząc od daty dostawy Produktu. Nie zwalnia to jednak Kontrahenta, z obowiązku o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego Kontrahent ma obowiązek dokonać zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kontrahenta. Poświadczenie odbioru Produktu dokonane przez Kontrahenta jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia i należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn nie zawinionych przez Sprzedawcę, to jest w szczególności z powodu:
zaistnienia siły wyższej, w rozumieniu punktu § 5 ust. 12 niniejszych OWS
zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kontrahent
zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od Sprzedawcy.
Ustala się, że standardowy termin dostawy Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu z drukarni Sprzedawcy. Termin dostawy Produktu może zostać przesunięty przez Sprzedawcę ( jednak nie więcej niż o 3 dni ), w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Kontrahent zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych wyłącznie w następujących wypadkach i wysokościach:
Kontrahent może obciążyć Sprzedawcę karami umownymi:
z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie Produktu,
za zwłokę w wykonaniu Produktu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego netto.
Sprzedawca może obciążyć Kontrahenta karami umownymi:
z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, lub przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
za opóźnienie w odbiorze Produktu w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym Produkt miał być odebrany.
Ustala się, że łączna wysokość wszystkich kar należnych każdej ze Stron na podstawie niniejszych OWS wynosi 50 % całości wynagrodzenia netto Sprzedawcy za wykonanie Produktu.
Uregulowania zawarte w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez każdą ze Stron odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej, z zastrzeżeniem treści ustępu 9 niniejszych OWS.
Ustala się, że odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kontrahentowi - niezależnie od podstaw prawnych - jest ograniczona do wartości umowy zawartej z Kontrahentem, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody poniesionej przez Kontrahenta. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad Produktów. Niezależnie od powyższego Sprzedawca odpowiada wyłącznie za rzeczywiste szkody bezpośrednie poniesione przez Kontrahenta, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody pośrednie jest wyłączona. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kontrahent w przypadku, gdyby nie poniósł szkody, to jest za utracone korzyści.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu powstałe z winy przewoźnika. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Produktu mogą być wyłącznie podstawą do żądania przez Kontrahenta od Sprzedawcy udzielenia rabatu nie przekraczającego wartości iloczynu ceny jednostkowej oraz ilości uszkodzonych sztuk Produktu, wyliczonej na podstawie faktury sprzedaży.
Kontrahent zawierając umowę ze Sprzedawcą, w celu otrzymania zamówionego Produktu, powinien spełnić następujące warunki, które są niezbędne w celu należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę:
Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien być przygotowany w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.
Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien być zgodny z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu oraz powinien być wyśrodkowany na arkuszu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Kontrahenta do treści tego punktu i wynikające z tego tytułu niezgodności lub błędy w Produkcie.
Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien uwzględniać fakt, iż strona pierwsza zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna. Wykonywane przez Sprzedawcę Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, zaś nigdy nie są obracane poprzez górę/dół. Jeśli w zamówieniu zostało przez Kontrahenta wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Kontrahenta do tego punktu i wynikające z tego tytułu niezgodności lub błędy Produktu.
Wykonany przez Sprzedawcę Produkt jest sprawdzany zgodnie z makietkami udostępnionymi przy danym zamówieniu. Dlatego grafika powinna być przygotowana przez Kontrahenta zgodnie z makietkami.
W celu uzyskania wysokiej jakości druku Produktu, projekty dołączane przez Kontrahenta do zamówień powinny być w całości przygotowane w rozdzielczości minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi).
Zamówienia składane w sklepie internetowym Sprzedawcy są obsługiwane przez system informatyczny i dlatego w niektórych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe działania ze strony Kontrahenta poprzedzające skierowanie zamówienia do realizacji. W związku z powyższym Kontrahent ma obowiązek nadzorować złożone zamówienie po jego stworzeniu, a o poszczególnych etapach jego realizacji Kontrahent będzie informowany na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
Przesłany do druku przez Kontrahenta Pliki PDF powinny być certyfikowane, to jest wolne od wad w kodzie PDF, które to wady powoduję błędy podczas ripowania prac w drukarni Sprzedawcy.
Kontrahent zawierając umowę z Sprzedawcą ma pełną świadomość i akceptuje fakt, iż ze względu na specyfikę technologii wytwarzania Produktów oraz ze względu na sposób dostawy Produktów dostarczanych przez Sprzedawcę, realizacja zawartej przez Strony umowy nastąpi przy uwzględnieniu następujących warunków:
Różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm.
W wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu.
Kolorystyka wykonanego Produktu powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kontrahenta. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz sprawdzenia jak kolory przyjęte w projekcie będą wyglądały w druku, Kontrahent ma możliwość zamówienia proofa cyfrowego przed wydrukiem właściwego zlecenia. Wydruk próbny proof odzwierciedla tylko kolory pracy. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej.
Uszlachetniania Produktu w postaci foli lub lakieru UV mogą spowodować wizualną zmianę koloru Produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu.
Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby.
W sytuacji w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura środków katalogu, w Produkcie może powstać różnica kolorystyczna pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem tych elementów na innych arkuszach.
Ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Dlatego przy pełnych aplach zaleca się wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk.
Podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm. Jest ono akceptowalne i zgodne z tolerancją stosowaną podczas nakładania lakieru i nie może być kwalifikowane jako niezgodne z umową wykonanie zamówienia.
Ilość Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę do Kontrahenta może różnic się od ilości Produktów zamówionych przez Kontrahenta w granicach +/-5%.
Sprzedawca wykonuje zamówienia dwoma metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym ) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedawca.
Ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, zabrudzenia (plamki), któregoś z kolorów kałamarza powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni Produktu nie mogą być podstawą do żądania przez Kontrahenta wykonania ponownego druku Produktu. W tym wypadku Sprzedawca może jedynie udzielić rabatu w wysokości indywidualnie ustalonej przez Strony, jednak w żadnym razie nie przekraczającej równowartości 10% wartości netto wynagrodzenia Sprzedawcy.
Podczas drukowania prac może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską.
Zszywki użyte do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą delikatnie różnić się pozycją na grzbiecie, co nie stanowi podstawy do składania przez Kontrahenta reklamacji takiego Produktu.
Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii wykonywania takiej pracy i powstałego w jej wyniku Produktu.
Kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedawcę. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kontrahenta wyłącznie przy arkuszach plano.
Sprzedawca realizując Produkty stosuje rastry wysokich liniatur, gdzie kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory.
Mając na uwadze wskazane powyżej w ustępie 11 oraz 12 założenia i uwarunkowania oraz wymogi technologii produkcji, Kontrahent zawierając umowę ze Sprzedawcą przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie 11 lub 12 niniejszego paragrafu nie będzie rozumiane jako nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę i jako takie nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kontrahenta nie zostaną uznane przez Sprzedawcę.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty - zgodnie z § 4 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do dnia otrzymania zapłaty wynagrodzenia za Produkt w pełnej wysokości.
Sprzedawca dopuszcza możliwość sprzedaży Produktów Kontrahentom z odroczonym terminem płatności, o ile taka forma płatności zostanie przez Strony odrębnie ustalona.
W przypadku odroczonego terminu płatności, przez zapłatę wynagrodzenia Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Kontrahent zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych. W przypadku, gdy Kontrahent opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z zawartej przez Strony umowy oraz z przepisów prawa, ma także prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Produktów oraz do odmowy przyjmowania do realizacji kolejnych zamówień, do czasu uregulowania przez Kontrahenta zaległych płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw Produktów, w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia Produktów ponosi Kontrahent.
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kontrahenta z jego zobowiązań, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw Produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do realizacji, do chwili zapłaty wymagalnych należności lub udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia przez Kontrahenta.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Kontrahent nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości - zgodnie z § 5 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:
Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem przypadku, gdy zawinione przez Sprzedawcę opóźnienie w wykonaniu i dostawie Produktu jest dłuższe niż 30 dni. W takim przypadku Kontrahent może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego pisemnie 14 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
Kontrahent zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kontrahenta.
Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku odbioru Produktów i zapłaty wynagrodzenia. Jeśli opóźnienie Kontrahenta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przekroczy 14 dni, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kontrahenta jakichkolwiek dodatkowych wezwań i do żądania od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania i dostawy nieodebranych Produktów, niezależnie od żądania zapłaty przez Sprzedawcę od kontrahenta pełnej ustalonej w umowie kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy. Po upływie tego terminu Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kontrahenta i domagać się wykonania przez Kontrahenta obowiązków umownych. Sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów magazynowania oraz może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.
Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia.
W przypadku umów zawieranych z Kontrahentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Sprzedawca ponosi wobec Kontrahenta wyłącznie odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku wad Produktu.
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty odbioru Produktu przez Kontrahenta.
Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji Sprzedawca usunie w terminie technicznie uzasadnionym, każdorazowo uzgodnionym z Kontrahentem. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości papieru, w przypadku jego uprzedniego zaakceptowania przez Kontrahenta.
Warunkiem uznania przez Sprzedawcę roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Kontrahenta oryginału faktury zakupu Produktów lub oryginału dokumentu dostawy Produktów oraz dostarczenie do Sprzedawcy pisemnej reklamacji lub zgłoszenie jej na stronie internetowej Sprzedawcy. Dostarczenie wspomnianej pisemnej reklamacji, bądź też zgłoszenie jej na stronie internetowej dla swej skuteczności winno nastąpić w ciągu w terminie 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca według swego wyboru usunie wadę Produktu, dostarczy Produkt wolny od wad lub zaproponuje obniżenie wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu dostawy wadliwego Produktu.
Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, to jest w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach dostawców komponentów do produkcji Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.


§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

Prywatność i bezpieczeństwo - zgodnie z § 6 Regulaminu. 

§ 7 Własność intelektualna

Własność intelektualna - zgodnie z § 7 Regulaminu. 

§ 8 Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe - zgodnie z § 8 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:
Postanowienia niniejszych OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. )
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści OWS w serwisie internetowym http://www.drukarnia.elblag.pl
Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji OWS, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści OWS, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji OWS.
Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
Wszelkie zmiany zawartych przez Strony umów, których elementem składowym są niniejsze OWS, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Sprzedawcy oraz kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 


Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 r.:

1.Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i Administratorem Drukarni Elbląg jest:

Agencja Reklamowa CONTACT
ul. Mikołaja Firleja 27
82-300 Elbląg
NIP: 578-194-99-82
NIP UE: PL5781949982

www.arcontact.pl
contact@arcontact.pl
tel. 55 621 21 21

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Elblągu pod numerem 37964.

Zwanej dalej jako „administrator" lub „usługodawca".

1.2 Serwis Drukarni Elbląg Online dostępny jest pod adresem http://www.drukarnia.elblag.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni Elbląg;
2. Warunki korzystania z serwisu
2.1 Korzystanie z serwisu Drukarnia Elbląg Online (zwanego dalej jako „system Drukarnia Elbląg Online") oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie Drukarnia Elbląg Online.
2.3 Aby utworzyć konto w systemie Drukarnia Elbląg Online należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni Elbląg Online.
2.4 Konto danego klienta w systemie Drukarnia Elbląg Online może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
2.5 Drukarnia Elbląg zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie Drukarnia Elbląg Online można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres online@drukarnia.elblag.pl
3.Zamówienia
3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie Drukarnia Elbląg Online. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody "Przedpłata przelewem, kartą kredytową");
- przekazać zlecenie do realizacji;
3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie Drukarnia Elbląg Online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 16 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 16 w dniu następnym.
3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie Drukarnia Elbląg Online będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni Elbląg. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu Drukarnia Elbląg Online będą ustalane indywidualnie z klientem.
3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia Elbląg zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.
3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
3.7 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.
3.8 Zamówienia expressowe wysyłane są w dni robocze.
4. Reklamacje
4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie Drukarnia Elbląg Online, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu Drukarnia Elbląg Online logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres online@drukarnia.elblag.pl
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie Drukarnia Elbląg Online oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu Drukarnia Elbląg Online niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.
4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
4.2.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego
4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki
4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia Elbląg. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni
4.4 Akceptacja plików odrzuconych
Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.
5. Materiały do druku
5.1 Drukarnia Elbląg nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia Elbląg NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię Elbląg korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis Drukarni Elbląg Online).
5.5. Drukarnia Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.6 Drukarnia Elbląg nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.
6. Zakres odpowiedzialności serwisu
6.1 Drukarnia Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię Elbląg;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
f) Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni Elbląg, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
h) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl
i) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
j) Drukarnia Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)
7. Drukarnia Elbląg zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu Drukarni Drukarnia Elbląg Online.
8. Własność intelektualna.
Zawartość strony internetowej WWW.DRUKARNIA.ELBLAG.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Drukarnia Elbląg Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy Agencja Reklamowa CONTACT. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Drukarnia Elbląg Online. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.DRUKARNIA.ELBLAG.PL bez zgody właściciela jest zabronione.
Polityka prywatności serwisu internetowego www.drukarnia.elblag.pl


§1.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§2.

Administratorem Danych Osobowych jest: Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, 82-300 Elbląg, ul. Mikołaja Firleja 27

§3.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu.
-Adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru.
-Nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń.
-Adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt.
-Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
-Cookies – serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienie dokonania zleceń. Można zgodzić się na to, aby dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§4.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: -Dokonując zakupu w serwisie należy podać dane służące do zidentyfikować klienta.
-Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić w zakupy w serwisie internetowym.

§5.

Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek  serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres online@drukarnia.elblag.pl lub listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa CONTACT, ul Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg